Pokud chcete soutěžit, ale nemůžete se zúčastnit
Černokosteleckého žejdlíku, můžete svá piva
poslat poštou Petrovi Měrkovi nebo Radkovi Michelovi.

(pošlete mail na a sdělíme vám
adresu, na kterou je možné vzorky do soutěže zaslat)

pondělí, 10 říjen 2016 20:25

Podmínky udílení hodností

Tabulka s přehledem podmínek pro udílení hodností (ke stažení také ve formátu pdf) Tabulka s přehledem podmínek pro udílení hodností (ke stažení také ve formátu pdf)

Registračni formulář naleznete zde

 

Úvodní ustanovení

Smyslem cechovních hodností je podporovat aktivitu domácích sládků a motivovat členy cechu ke zlepšování kvality jejich vyráběného piva. Hodnosti může obdržet pouze člen cechu. Hodnosti mají motivovat členy cechu, aby své pivo pravidelně podrobovali hodnocení ostatních. Zpětná vazba, kterou musí každý žadatel podstoupit, je velmi cenným prostředkem pro každého správného sládka, aby ve svém vaření neustrnul a neustále se snažil produkovat pivo zlepšující se kvality. 

Každý, kdo obdrží hodnost, má právo ji využívat pro propagaci své práce a cechu samotného. Cech svým rozhodnutím o udělení hodnosti uznává produkci žadatele, jako dostatečnou pro její udělení. Držitel hodnosti má tak povinnost používat udělenou hodnost řádně a s ohledem na dobré jméno své a Cechu. Hodnost je nutno používat přesně ve formě a názvu, jak byla udělena, aby nedošlo k nedorozumění ohledně jejich smyslu. 

Každý, který splní předepsané podmínky, obdrží cechovní listinu dokládající udělení hodnosti a  obsahující její název, který pak může používat pro své účely. 

 

Hodnocení  kvality piva

Pro udělení hodnosti cechu musí být ověřeno, že pivo vyrobil sám domácí sládek a použil k tomu adekvátní suroviny a prostředky.  Zároveň nesmí pivo vykazovat závažné nedostatky v chuti a vůni, tudíž musí dosahovat kvality dle hodnosti, o kterou domovarník žádá (dále jen „žadatel“). 

Hodnocení piva slouží jako důkaz aktuální kvality produkce žadatele, proto nebudou uznána hodnocení starší 2 let od data podání žádosti o hodnost.

 

Hodnocení postupu a surovin

Pro některé cechovní hodnosti je nezbytné ověřit taktéž proces vaření piva samotný, aby bylo jasné, že bylo pivo vyrobeno správnou metodou a samotným uchazečem o hodnost. Pokud to žádaná hodnost vyžaduje, musí žadatel poskytnout informace o vařeném pivu v úplném rozsahu, tak jak bude vyžadováno ve speciálním formuláři k tomuto určeném.

 

Zpráva o činnosti za poslední rok

Pro některé cechovní hodnosti je pro udržení hodnosti potřeba podávat jednou ročně krátkou zprávu o činnosti. Zpráva by měla obsahovat seznam účasti na soutěžích a dalších příležitostech, kde bylo sládkovo pivo podrobeno degustaci, dále seznam názvů uvařených piv spolu s pivním stylem. Zpráva je neveřejná a slouží pouze pro ověření, že držitel hodnosti stále splňuje vysoké kvalitativní a morální lidské požadavky, které pridělená hodnost vyžaduje. Vzor a formulář pro tuto zprávu bude zveřejněn a zasílá se vyplněný mailem na adresu cechovní rady.

 

Schválení hodnotitelé

Schválení hodnotitelé jsou:

 • spolupracující degustátoři, 
 • domácí i zahraniční soutěže využívající metodiku a degustátory BJCP,
 • domácí soutěže s vlastní metodikou hodnocení schválené Cechovní radou.

Seznam hodnotitelů bude poskytován žadateli o udělení hodnosti. Pokud žadatel bude žádat o hodnost na základě hodnocení v soutěži, tak musí administrátorovi udílení hodností předložit degustační listy ze soutěže a jakékoli další podklady, o které bude požádán. Uznání jakékoli jiné soutěže či veřejného hodnocení apod. je možné na základě žádosti, kterou administrátor předkládá ke schválení Radě. 

Schválení hodnotitelé nerozhodují o udělení hodnosti, ale o tom jestli pivo splňuje kvalitu požadovanou pro udělení hodnosti. 

 

Odebrání hodnosti

V případě zřejmého porušení cechovních stanov, nebo závažné trvalé změny kvality produkovaného piva, či neplnění dalších stanovených podmínek má cechovní rada právo udělenou hodnost odebrat dočasně či zcela.

 

Učedník

 1. Ten, který chce být povýšen, musí vařit pivo ze sladového výtažku a kvalitu své produkce ověřit jedním z následujících způsobů:

  1. předložit vzorky 2 různých piv (nemusí být předložena zároveň, ale v libovolném čase dle uvaření) spolu s popisem výroby minimálně jednomu cechmistrovi nebo členu cechovní rady, který provede zápis do hodnotícího listu a ten předloží cechovní radě ke schválení povýšení nebo

  2. využít hodnocení schválených hodnotitelů kvality a dosáhnout u 2 různých piv (nemusí být předložena zároveň, ale v libovolném čase dle uvaření) spolu s popisem výroby výsledku odpovídajícímu minimálně 50 % použité škály nebo 

  3. mít u 2 různých piv na homebrewmap.com průměrné hodnocení minimálně 5 od 5 a více registrovaných ověřených uživatelů a tuto skutečnost oznámit cechmistrovi nebo předsedovi, který po ověření předloží cechovní radě návrh na povýšení. 

 

Tovaryš

 1. Ten, který chce být povýšen, musí vařit pivo ze sladového výtažku nebo ze surovin a kvalitu své produkce ověřit jedním z následujících způsobů:

  1. předložit vzorky 2 různých piv (nemusí být předložena zároveň, ale v libovolném čase dle uvaření) spolu se záznamem o várce minimálně jednomu cechmistrovi nebo členu cechovní rady, který provede zápis do hodnotícího listu a ten předloží cechovní radě ke schválení povýšení nebo

  2. využít hodnocení schválených hodnotitelů kvality a dosáhnout u 2 různých piv (nemusí být předložena zároveň, ale v libovolném čase dle uvaření) spolu s popisem výroby výsledku odpovídajícímu minimálně 60 % použité škály nebo

  3. mít u 2 různých piv na homebrewmap.com průměrné hodnocení minimálně 6 od 7 a více registrovaných ověřených uživatelů a tuto skutečnost oznámit cechmistrovi nebo předsedovi, který po ověření předloží cechovní radě návrh na povýšení. 

 

Mistr

 1. Ten, který chce být povýšen na tuto hodnost, musí vařit pivo ze surovin a být držitelem hodnosti Tovaryš po dobu minimálně 2 měsíců a kvalitu své produkce ověřit jedním z následujících způsobů:

  1. využít hodnocení schválených hodnotitelů kvality a dosáhnout u 3 různých piv (nemusí být předložena zároveň, ale v libovolném čase dle uvaření) spolu s popisem výroby výsledku odpovídajícímu minimálně 70 % použité škály nebo

  2. mít u 3 různých piv na homebrewmap.com průměrné hodnocení minimálně 7 od 10 a více registrovaných ověřených uživatelů a tuto skutečnost oznámit cechmistrovi nebo předsedovi, který po ověření předloží cechovní radě návrh na povýšení.

 2. Jedno z hodnocení je možné nahradit doložením umístění na 1.-3. místě ve schválené domovarnické soutěži. 

 3. Mistr musí i nadále vyhledávat zpětnou vazbu na svá vyrobená piva, tak aby bylo patrné, že si zachovává kvalitu produkce a zároveň se snaží své schopnosti zvyšovat. Proto musí jednou ročně poskytnout cechovní radě krátkou zprávu o své činnosti – o účasti na soutěžích, o vařených pivech a plánech na zlepšení. 

 4. Cechovní rada může 1x ročně požádat o předložení 1 nového vzorku pro posouzení udržení kvality vařených piv.

 

Velmistr

 1. Ten, který chce být povýšen na tuto hodnost, musí vařit pivo ze surovin a být držitelem hodnosti Mistr po dobu minimálně 6 měsíců a kvalitu své produkce ověřit jedním z následujících způsobů:

  1. pri žádosti předložit 1 pivo schválenému hodnotiteli kvality spolu s popisem výroby a dosáhnout výsledku odpovídajícímu minimálně 80 % použité škály nebo

  2. mít u 5 různých piv na homebrewmap.com průměrné hodnocení minimálně 8 od 10 a více registrovaných ověřených uživatelů a tuto skutečnost oznámit cechmistrovi nebo předsedovi, který po ověření předloží cechovní radě návrh na povýšení.

 2. Podmínkou udělení je pravidelná účast v domovarnických soutěžích a minimálně jedno umístění na 1.-3. místě ve schválené domovarnické soutěži. 

 3. Velmistr musí i nadále vyhledávat zpětnou vazbu na svá vyrobená piva, tak aby bylo patrné, že si zachovává kvalitu produkce. Velmistr se musí aktivně podílet na dění v cechu a musí prokazatelně dosahovat vysokých kvalit člena cechu a pomáhat ostatním méně zkušeným domácím sládkům a zasazovat se tak pravidelně o zlepšování úrovně domácích sládků. Tyto snahy mohou mít rozmanitou formu od pomoci začínajícím domovarníkům, tvorbu článků o vaření piva, pořádání workshopů, seminářů, soutěží aj. Naplnění těchto požadavků posoudí cechovní rada na základě informací, které jí žadatel poskytne v každoroční zprávě o činnosti. 

 4. Cechovní rada může 1x ročně požádat o předložení 1 nového vzorku pro posouzení udržení kvality vařených piv.

 

verze 6/2017

Související položky (podle značky)

Soutěže

Výhody

*Vyžadován členský průkaz

Prohledávání článků

Partneři Cechu

Partneři knihy Pivařka